Vrijwilligers

INFORMATIENOTA ter attentie van DE VRIJWILLIGERS

De regering maakte een wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook onze parochie maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering e.d. Wij bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn.

Organisatie

De feitelijke vereniging ‘de parochies Sint-Salvator - Onze-Lieve-Vrouw - Sint-Jakob’ met zetel in de Sint-Salvatorskoorstraat 8 in 8000 Brugge, met als maatschappelijk doel: het stichten, uitbreiden en in stand houden van alle werken en instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, het godsdienstig en zedelijk welzijn nastreven van de katholieke bevolking van bovenvernoemde parochies en met als vertegenwoordigers Jan Tilleman, pastoor, Stanislas van Outryve d’Ydewalle, deken, Monique Verraest en Tonia Noterman.

Aansprakelijkheid

Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als parochie zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat ie pleegde of de zware fout die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt.

Verzekering

Verplichte verzekering

Onze parochie heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de parochie en van de vrijwilligers. Je kunt de polis inzien op het secretariaat. Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de parochie schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen.

Vrije verzekering

Onze parochie heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten die je als vrijwilliger van de parochie uitvoert. Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van de activiteit. Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum. Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat. Ook rechtsbijstand voor de vrijwilligers werd opgenomen in de polis van de parochie.

Vergoedingen

Het vrijwilligerswerk voor de parochie is in principe onbezoldigd. Hiervan kan afgeweken worden mits voorafgaandelijk akkoord tussen de parochie en de vrijwilliger in kwestie. De vergoeding kan dan gebeuren onder de vorm van gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de werkelijk gemaakte onkosten op basis van bewijskrachtige stukken of binnen het systeem van forfaitaire kosten voor vrijwilligers volgens de geval per geval vastgelegde criteria. Voor meer info over kostenvergoeding, klik hier.

Geheimhoudingsplicht

Volgens art. 458 van het strafwetboek:

 ”Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.”

De vermelding 'alle andere personen' in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is .